Baza danych Bemet

System ERP Bemet opiera swoją pracę o serwer bazy danych.  Zobacz, jakie są jego główne zalety:

 • elastyczny, bezpośredni dostęp do danych za pomocą poleceń SQL lub bezpośrednich poleceń nawigacyjnych,
 • wydajny mechanizm bazy danych, wykorzystujący zoptymalizowany dostęp do danych i algorytmy blokowania,
 • pełna obsługa spójności odwołań,
 • przetwarzanie transakcji wyłącznie przez serwer,
 • mechanizmy bezpieczeństwa danych i szyfrowania,
 • wyeliminowanie kosztów administracyjnych – administrator bazy nie jest wymagany,
 • pełna skalowalność: od instalacji lokalnych do sieci równorzędnych oraz środowisk typu klient-serwer,
 • szybka i łatwa instalacja w istniejącym systemie plików i na posiadanym sprzęcie sieciowym,
 • zabezpieczenie aplikacji bazy danych przed skutkami awarii sieci i błędów użytkownika,
 • procedury wyzwalane,
 • możliwość wyszukiwania pełnotekstowego,
 • kompresja transmisji w sieci.

Baza danych Bemet

System ERP Bemet opiera swoją pracę o serwer bazy danych.  Zobacz, jakie są jego główne zalety:

 • elastyczny, bezpośredni dostęp do danych za pomocą poleceń SQL lub bezpośrednich poleceń nawigacyjnych,
 • wydajny mechanizm bazy danych, wykorzystujący zoptymalizowany dostęp do danych i algorytmy blokowania,
 • pełna obsługa spójności odwołań,
 • przetwarzanie transakcji wyłącznie przez serwer,
 • mechanizmy bezpieczeństwa danych i szyfrowania,
 • wyeliminowanie kosztów administracyjnych – administrator bazy nie jest wymagany,
 • pełna skalowalność: od instalacji lokalnych do sieci równorzędnych oraz środowisk typu klient-serwer,
 • szybka i łatwa instalacja w istniejącym systemie plików i na posiadanym sprzęcie sieciowym,
 • zabezpieczenie aplikacji bazy danych przed skutkami awarii sieci i błędów użytkownika,
 • procedury wyzwalane,
 • możliwość wyszukiwania pełnotekstowego,
 • kompresja transmisji w sieci.

Advantage Database Server

To bardzo wydajny system zarządzania relacyjną bazą danych typu klient-serwer, przeznaczony dla aplikacji autonomicznych, dostępnych poprzez sieć, Internet lub z urządzeń przenośnych. Umożliwia projektantom elastyczne łączenie składni SQL i metod relacyjnego dostępu do danych z wydajnymi i łatwymi do opanowania poleceniami nawigacyjnymi.

Posiada własny interfejs projektowania, skonstruowany tak, aby użytkownik mógł wykorzystać wiedzę nabytą podczas używania innych popularnych narzędzi. Dzięki metodzie dostępu do danych ― zoptymalizowanej pod kątem wydajności ― Advantage zapewnia bezpieczeństwo, stabilność, integralność danych i nie wymaga konserwacji.

Nie narzuca specjalnych wymagań, co do konfiguracji. Można go łatwo zainstalować w istniejącej infrastrukturze sieciowej. Mechanizmy serwera Advantage działają nieustannie w tle aplikacji, zapewniając wydajność układu klient-serwer, stabilność oraz integralność danych ― zgodnie z wymaganiami stawianymi dzisiaj aplikacjom gospodarczym.

Stabilność

Advantage Database Server zapewnia stabilność bazy i zabezpiecza przed jej uszkodzeniem dzięki temu, że każda operacja odwołująca się do bazy wykonywana jest od początku do końca lub nie jest wykonywana w ogóle. Operacje obejmujące aktualizację bazy wykonywane są całkowicie po stronie serwera. Jeśli zatem wystąpi awaria aplikacji, stacji roboczej lub sieci, to serwer ADS albo otrzyma ostatnie zlecenie w stanie nienaruszonym, albo nie otrzyma go wcale. Stan aplikacji, stacji roboczej lub sieci nie wpływa na dane w bazie. Dzięki transmisji operacji aktualizujących tabele i indeksy w postaci pojedynczego polecenia, Advantage eliminuje błędy powstające w wyniku awarii aplikacji, stacji roboczej bądź sieci.

System przetwarzania transakcji
Advantage Database Server daje aplikacjom bazy danych możliwości oferowane przez System przetwarzania transakcji (Transaction Processing System – TPS). Advantage Database Server TPS pozwala na jednoczesne wykonywanie przez aplikację wielu operacji wstawiania, modyfikowania i usuwania rekordów w dowolnej liczbie tabel, zapewniając, że albo wszystkie operacje zostaną zakończone sukcesem, albo nie odbędzie się żadna z nich. Innymi słowy, Advantage Database Server TPS przetwarza wielokrotne wstawianie, modyfikowanie i usuwanie jako pojedynczą operację. W przypadku awarii aplikacji Advantage, stacji roboczej klienta lub sieci w momencie przeprowadzania transakcji, Advantage Database Server automatycznie odwoła całą transakcję, pozostawiając bazę w stanie określonym i stabilnym. Advantage Database Server TPS obsługuje izolację transakcji na poziomie Read Committed (udostępnienia do odczytu po zatwierdzeniu). Dopóki w ramach transakcji dokonywane są uaktualnienia, Advantage Database Server TPS ukrywa je przed innymi użytkownikami do czasu zakończenia transakcji. Niezatwierdzone dane widoczne są jedynie dla aplikacji wykonującej transakcję. Pozostałe aplikacje widzą dane w takim stanie, jak przed rozpoczęciem transakcji. W przypadku odwołania transakcji, żaden użytkownik ― oprócz tego, który dokonywał transakcji ― nie zobaczy niezatwierdzonych danych. Po zatwierdzeniu, zaktualizowane dane stają się jednocześnie widoczne dla wszystkich użytkowników.

Zabezpieczenia spójności odwołań
Mechanizmy zabezpieczeń spójności odwołań służą weryfikacji poprawności danych i obsługują relacje pomiędzy rekordami bazy. Advantage obsługuje cztery kategorie zabezpieczeń:

 • jednoznaczne klucze podstawowe: dwa wiersze tej samej tabeli nie mogą mieć identycznej zawartości w wybranym zbiorze kolumn,
 • spójność odwołań (RI): w bazie wymuszane są relacje typu przodek-potomek. Dzięki mechanizmom RI, serwer może zamiast aplikacji nadzorować poprawność według pewnych reguł,
 • zabezpieczenia na poziomie pól: zapewniają, że dane wprowadzane do każdego z pól rekordu będą formalnie poprawne. Możliwe jest określenie minimalnej/maksymalnej wartości dla danego pola, użycie wartości NULL oraz zdefiniowanie komunikatu o błędzie generowanego w wyniku weryfikacji,
 • zabezpieczenia na poziomie rekordów: zapewniają, że dane w powiązanych polach rekordu zostaną wprowadzone w formalnie poprawny sposób, zanim cały rekord zostanie zapisany w bazie. Można określić relację pomiędzy polami za pomocą wyrażenia logicznego oraz zdefiniować komunikat o błędzie generowany w wyniku weryfikacji.

Replikacja/synchronizacja
Replikacja pozwala użytkownikom serwera Advantage Database Server na utrzymywanie identycznych informacji w bazach danych w różnych lokalizacjach. Synchronizacja baz lub ich części odbywa się w ustalonych odstępach czasu pomiędzy serwerem głównym, a serwerami w oddziałach, a także pomiędzy serwerem a PC, laptopem oraz palmtopem. Funkcja replikacji dostępna jest poprzez odrębny produkt OneBridge Mobile Data Suite.

Serwer internetowy
Advantage Internet Server (AIS) umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do aplikacji ADS przy użyciu sieci Internet. AIS wykorzystuje Internet, jako prywatny wirtualny system sieciowy (Virtual Private Network). Bez modyfikacji kodu źródłowego istniejąca aplikacja może zostać przekształcona w aplikację o architekturze klient-serwer, pracującą w środowisku sieci Internet. AIS jest rozwiązaniem prostym w użyciu, bezpiecznym i daje ekstremalnie efektywny dostęp do danych; jest zintegrowany z serwerem Advantage Database Server.

Instalacja

Pełna skalowalność

Aplikacje Advantage dIa Windows mogą być wdrażane w środowiskach autonomicznych, w sieciach równorzędnych, systemach typu klient-serwer oraz w Internecie z wykorzystaniem jednego kodu źródłowego. Advantage nie wymaga różnych zbiorów komponentów i kodu w zależności od tego, czy przewiduje się dostęp lokalny, architekturę typu klient-serwer, czy też zdalny dostęp do bazy (przez Internet). Aplikacje klienta Advantage potrafią automatycznie określić, czy dostępny jest Advantage Database Server (ADS), czy też ― z powodu jego niedostępności ― należy użyć serwera internetowego (Advantage Internet Server) lub lokalnego (Advantage Local Server). Projektując aplikację dla dowolnego środowiska ― zarówno typu klient-serwer, jak i lokalnego lub internetowego ― wystarczy stworzyć jedną wersję kodu z wykorzystaniem tych samych komponentów i interfejsu programowania. Advantage obsługuje także aplikacje mobilne.

Narzędzia programistyczne i administracyjne
Advantage Data Architect jest narzędziem służącym do efektywnego tworzenia aplikacji bazy danych Advantage oraz administrowania nimi.

Tworzenie aplikacji

 • import i konwersja tabel innych typów (np. Paradox, dBASE, Access, Btrive, Pervasive i MS SQL Server) do formatu Advantage,
 • tworzenie słowników danych (Advantage Data Dictionaries) i definiowanie reguł spójności odwołań,
 • tworzenie tabel i indeksów,
 • zmienianie struktury istniejących tabel,
 • szyfrowanie/deszyfrowanie tabel i słowników,
 • wizualne tworzenie i testowanie zapytań SQL w oknie projektowym,
 • tworzenie kodu automatycznie ustanawiającego tablice i indeksy za pomocą specjalnego narzędzia, generującego kod na podstawie tabeli (Advantage Tables to Code Generator).

Konfiguracja

 • testowanie i diagnostyka środowiska stacji roboczej klienta pod kątem łączności z serwerem ADS,
 • konfigurowanie list kontroli dostępu (Access Control Lists), aby zdefiniować prawa dostępu dla użytkowników, którzy chcą się połączyć z serwerem ADS,
 • tworzenie aliasów podobnych do używanych w systemach baz Borland (Borland Database Engine).

Zarządzanie

 • administrowanie bazą z wykorzystaniem takich funkcji, jak: odtwarzanie indeksów, pakowanie tabel, zmiana struktury tabel i ich naprawa,
 • zarządzanie słownikami danych za pomocą narzędzia (Advantage Data Dictionary Manager),
 • obserwacja aktywności serwera ADS za pomocą Advantage Management Utility,
 • wykonywanie zadań administracyjnych z poziomu transakcji.

Zaawansowane rozwiązania
Istniejące aplikacje bazy danych można łatwo przystosować do współpracy z serwerem Advantage Database Server. Rozwiązania klienta Advantage można bez problemu włączyć w system poprzez zastąpienie istniejących sterowników bazy danych przez sterowniki zgodne z Advantage. Rozwiązania klienta Advantage dostępne są bezpłatnie dla środowisk: Borland Delphi, Borland Kylix, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Basic, Microsoft Access, Microsoft Visual Studio.Net, Borland C# Builder, Borland JBuilder, Sun ONE Studio, IBM Visual Age for Java, PERL, PHP, CA-Clipper, CA-Visual Objects i innych.

JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
SYSTEMEM ERP BEMET?

Wypełnij formularz, a odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania!  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
  SYSTEMEM ERP BEMET?

  Wypełnij formularz, a odpowiemy
  na wszystkie Twoje pytania!   ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

   Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

   WYMAGANE