Śledzenie zleceń produkcyjnych

Moduł podstawowy systemu ERP Bemet stanowi wyjście do jego dalszej rozbudowy o kolejne funkcje. Mogą to być np. logistyka, CRM czy rejestracja czasów pracy. Moduł ten daje możliwość stworzenia w zależności od potrzeb firmy: rozbudowanej bądź zgrubnej wyceny w oparciu o dane typu: operacje wewnętrzne (frezowanie, toczenie, cięcie, spawanie, montaż i inne), materiały (półprodukty, surowce, części znormalizowane), kooperacje (wysyłka do cynkowania, malowania), koszty dodatkowe, kursy walut itp. Dużą zaletą systemu ERP Bemet jest jego elastyczność, gdyż pozwala na uszczegóławiania (lub nie) w obrębie nawet jednej pozycji składającej się na całkowitą wycenę kosztów wykonania urządzenia lub konstrukcji – w zależności od potrzeb.

Moduł podstawowy:

 • kalkulacja (wycena produktu, tworzenie technologii wykonania),
 • tworzenie projektów,
 • proces ofertowania,
 • podgląd obciążeń stanowisk,
 • przekazanie na produkcję / wstępne rezerwowanie czasów przeznaczonych na realizację zlecenia,
 • ręczna rejestracja czasów pracy,
 • porównywanie czasów/kosztów zadanych przez technologa z czasami/kosztami rzeczywistymi (rekalkulacja),
 • raportowanie zakończenia produkcji,
 • edytor szablonów (przewodniki produkcyjne, oferty, zestawienia tabel, raport),
 • podglądy pracy w toku, rekalkulacji, materiałowe, obecności pracowników, obciążeń,
 • prowadzenie działań związanych z kontrolą jakości,
 • nadzorowanie bazy kontrahentów, prowadzenie narzędziowni,
 • baza pracowników produkcyjnych oraz biurowych, tworzenie harmonogramów pracy rocznej, definiowanie pracy zmianowej, wynagradzanie pracowników.
Śledzenie zleceń produkcyjnych - program ERP Plan-de-CAMpagne

Kalkulacja kosztów i cen

Znaczenie dobrego kosztorysu jest oczywiste. Według niego określane są koszty i ceny, a na ich podstawie ustalana jest cena handlowa (komercyjna). Pomimo tego, że kalkulacja ceny jest bardzo ważnym aspektem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa produkcyjnego, zazwyczaj zbyt mało czasu poświęca się na jej określenie, gdyż jest to zajęcie bardzo czasochłonne dla osób tworzących wyceny.
Dzięki Bemet ta kwestia została znacznie ułatwiona. Na kalkulację przy pomocy programu składają się: operacje, materiały, kooperacje, koszty dodatkowe (np. zakładowe) itp. Kalkulacja przedstawiona jest za pomocą „drzewa”, dzięki czemu osoba dokonująca obliczeń może w łatwy i szybki sposób odnaleźć interesującą ją informację.

Kierowanie i produkcja

Po wpłynięciu do przedsiębiorstwa zamówienia na realizację określonego wyrobu, użytkownik ma za zadanie nadanie numeru zlecenia. System ERP może generować taki numer automatycznie (możliwe są różne konfiguracje numeracji). Istnieje również możliwość wstępnej rezerwacji czasu pod realizację danego zlecenia. System ERP może funkcjonować w oparciu o dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej, pracownicy produkcyjni mają informację dotyczącą swojego przydziału pracy na stanowiskach zlokalizowanych na hali produkcyjnej.

Wycena i rejestracja zamówień

System ERP daje możliwość prowadzenia procesu przygotowania do realizacji zlecenia również w sferze ofertowania oraz zestawiania poszczególnych zleceń składających się na całe zamówienie. System ERP wspomaga użytkownika w przypadku obliczeń kosztów realizacji przy uwzględnieniu dłuższych serii oraz produkcji jednostkowej. Prowadząc przygotowanie realizacji zamówienia, system wspomaga użytkownika w procesie ofertowania oraz przyjmowania potwierdzenia jego realizacji.

Postęp produkcji i rekalkulacja

System ERP oferuje możliwość wglądu w koszty rzeczywiste realizacji zleceń na każdym etapie ich realizacji. Możliwe są podglądy cząstkowe oraz zbiorcze. System ERP w czasie rzeczywistym nalicza czas poświęcony na realizację poszczególnych operacji składających się na zlecenie, jak również koszty wykorzystanych materiałów, towarów, półfabrykatów, koszty kooperacji oraz koszty dodatkowe (np. zniszczenia narzędzi).

Moduł BOM

Lista elementów:

 • budowanie złożonych drzew technologicznych, w skład których wchodzą detale wymagające dalszego przetwarzania,
 • wydruk złożonej dokumentacji montażowej,
 • połączenie z modułem planowania produkcji, dzięki któremu wykonanie poszczególnych detali rozplanowywane jest jako struktura rozgałęzień.

Detale wykonywane są w przewidzianej kolejności, z zachowaniem możliwości dostaw materiałów dokładnie w momencie rozpoczęcia wykonania poszczególnego elementu.

 • możliwość obsługi bardzo dużych złożeń,
 • otwarcie na połączenie z programem CAD.

W takim przypadku lista elementów zostaje automatycznie odczytana z programu CAD.

 • wykorzystanie technik ułatwiających pracę na większych złożeniach np. technika „Drop and down” („Chwyć i upuść”).
Śledzenie zleceń produkcyjnych - program ERP Plan-de-CAMpagne- Lista elementów(BOM)

Kursy walut

Śledzenie zleceń produkcyjnych - program ERP Plan-de-CAMpagne- Kursy walut

Moduł ten przeznaczony jest do przeliczania kursów walut według aktualnego kursu. Po wprowadzeniu kursu waluty, program ewidencjonuje go w połączeniu z datą wprowadzenia. Bemet może zarządzać kursami większości walut świata.

Kurs waluty wykorzystywany jest w momencie tworzenia oferty, kalkulowania zlecenia, wykonywania zakupów, przyjmowania faktury zakupowej oraz wystawiania faktury sprzedażowej. Moduł międzynarodowy pozwala na sprawne zarządzanie kursami walut związanymi z materiałami znajdującymi się na magazynie.

Rozwiązanie to daje ogromne możliwości szacowania zysków/strat związanych z wykorzystaniem do produkcji danego materiału z magazynu bądź jego sprzedaży. Dodatkowo, mamy dostęp do historii kursów walut wprowadzanych do systemu, dzięki czemu możemy elastycznie reagować na zapytania klienta, związane z różnicami kursowymi dotyczącymi wygenerowanej dla niego oferty.

Alternatywni dostawcy

W programie Bemet możliwe jest prowadzenie ewidencji kontrahentów związanych z dostarczeniem tego samego materiału lub wykonywaniem tej samej usługi (w kooperacji). Każdy z dostawców może oferować różne ceny, różne czasy dostawy, różne ilości dostawy. Program, opierając się na tych danych, przedstawia użytkownikowi różne możliwości wyboru.

Moduł alternatywnych dostawców powiązany jest również z modułem międzynarodowym, przez co porównanie cen od różnych dostawców może odnosić się także do różnic kursowych. Moduł alternatywnych dostawców w Bemet polecany jest dla firm współpracujących z większą liczbą kontrahentów, dostarczających te same towary lub usługi.

Moduł wspomaga firmy chcące prowadzić skuteczną politykę wyboru dostawców, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: cena, czas dostawy, czy ilość dostarczonego materiału.

Śledzenie zleceń produkcyjnych - program ERP Plan-de-CAMpagne- Alterantywni dostawcy